برگزاری دوره های مهارتی موسسه تتا در شهر شیراز 

برگزاری دوره های آموزشی موسسه تتا در استان فارس

برگزاری دوره های آموزشی موسسه تتا در استان فارس پژوهش سرا