باتوجه به موفقيت هاي موسسه آموزشي تتا

در بسط و گسترش متد بين المللي رياضيات آسان درايران و همچنين كسب مدال هاي رنگارنگ از مسابقات جهاني ، نمايندگي انحصاري موسسه تتا درايران براي سه سال ديگر تمديد شد.