دومین جلسه کمیته آموزش بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی به میزبانی موسسه تتا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه تتا،این جلسات با توجه به نقش مهارت های اجتماعی در کاهش آسیب ها و به منظور بررسی راهکارها بویژه در مدارس هر دو هفته یکبار در موسسه تتا برگزار میشود.